Rekommendation kring delegationsbeslut

IV rekommenderar att huvudmannen, till lämplig anställd, delegerar arbetet med klagomålshantering (SL 4 kap. 8§), kränkningsutredning (SL 6 kap. 10§) samt i förekommande fall även arbetet med arbetsmiljön. IV rekommenderar vidare en årlig revidering av samtliga delegationsbeslut i verksamheten.

 Enskilda huvudmän som är godkända enligt skollagen (SL) 2 kap. 5 § har ett lagstadgat ansvar för utbildningen SL 2 kap. 8 §. Denna skyldighet omfattar även pedagogisk omsorg eller fritidshem som drivs av enskilda utifrån SL 25 kap. 2 § med bidragsrätt enligt SL 25 kap. 10 §.

 Av skollagen 2 kap. 9–11 §§ framgår vem som får anställas som rektor, befattningens uppgifter samt behörighetskrav.

 För att fullgöra sina skyldigheter enligt ovan får huvudman och rektor delegera vissa arbetsuppgifter till annan. Ett delegationsbeslut ska alltid vara skriftligt och innehålla följande delar:

1. Vem som lämnar delegation
2. Vad delegationen avser alltså arbetsuppgifter och/eller befogenhet
3. Vem som tar emot delegationen
4. Hur återrapportering sker av de beslut som fattas med stöd av delegationen

 Den som lämnar delegation bär det fulla ansvaret för de beslut som fattas med stöd av delegationen och kan normalt heller inte återkalla eller ändra dessa beslut.

 Däremot är det fullt möjligt att dra tillbaka delegationen om man är missnöjd med besluten.

 En delegation är personlig och får inte överlåtas till någon annan. En delegation kan inte påtvingas någon; i akuta situationer kan en arbetsuppgift bli beordrad, men räknas då inte som en delegation.